Algemene voorwaarden

Voorvertoning

Algemene voorwaarden Veilig in Venlo
Artikel 1 Definities
1. Eenmanszaak Veilig in Venlo, waaronder begrepen aan Veilig in Venlo verwante
handelsnamen, (hierna: Veilig in Venlo), stelt zich ten doel het verrichten van elektronische
bouwinstallaties waaronder begrepen de realisatie van camerasystemen,
beveiligingssystemen, alarmsystemen en toegangscontrole, alsmede het verrichten van
overige (IT) werkzaamheden met betrekking tot onderhoud en service.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke
persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of
rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die
gebruikt maakt van de Diensten van Veilig in Venlo en Veilig in Venlo de opdracht geeft
Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking
tussen Veilig in Venlo en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Veilig in Venlo
en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten
zoals vermeld in Lid 1, alsmede alle andere door Veilig in Venlo ten behoeve van
Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een
Opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van
Opdrachtgever worden verricht.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Product’ verstaan: Alle door Veilig in Venlo
en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten, waaronder begrepen
camera- en beveiligingssystemen.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website
www.veiliginvenlo.nl.
7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Webshop’ verstaan: het online platform van
Veilig in Venlo waar klanten Producten kunnen bestellen.
Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Veilig in
Venlo gesloten Overeenkomsten waarbij Veilig in Venlo Diensten aanbiedt of levert.
2. Deze Algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle verwante handelsnamen van
Veilig in Venlo.
3. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en
schriftelijk met Veilig in Venlo overeengekomen.
4. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
5. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten
van Opdrachtgever.
Artikel 3 De Overeenkomst
1. Alle offertes van Veilig in Venlo zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. De Opdrachtgever kan via de website contact opnemen met Veilig in Venlo via e-mail of
telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Veilig in Venlo zal met Opdrachtgever
overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail
verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte.
3. Indien een product op de webshop aangeschaft wordt dan komt de overeenkomst tot stand
middels het plaatsen van een bestelling.
4. Als Veilig in Venlo een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de
inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
Veilig in Venlo kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Veilig in
Venlo, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Veilig in Venlo deze
schriftelijk bevestigt.
6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan,
behoeft schriftelijke aanvaarding door Veilig in Venlo.
Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Veilig in Venlo realiseert camerasystemen en beveiligingssystemen in allerlei locaties. Veilig
in Venlo zal zich daarbij inspannen haar Diensten naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig
de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Veilig in Venlo heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal Veilig in Venlo de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en
bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs
mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen.
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Veilig in Venlo aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Veilig in Venlo
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens
niet tijdig aan Veilig in Venlo zijn verstrekt, heeft Veilig in Venlo het recht de uitvoering van
de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Veilig in Venlo zijn Diensten tijdig en deugdelijk
kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij
gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is
dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever
Veilig in Venlo hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Veilig in Venlo dient daarbij een
redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
Artikel 5 Meer- en minderwerk
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Veilig in Venlo
en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst
overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake
van meer- of minderwerk. Veilig in Venlo en Opdrachtgever maken onderling afspraken over
de facturering van meer- of minderwerk.
3. In ieder geval is sprake van meer- en minderwerk indien:
a. Er sprake is van een wijziging van de opdracht;
b. Veilig in Venlo wegens onvoldoende informatie van Opdrachtgever extra
werkzaamheden dient te verrichten;
c. Er naar schatting meer dan 10% van de overeenkomst wordt afgeweken;
d. De normale werktijd met meer dan 10% wordt overschreden.
4. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt
op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Dit geldt ook voor het berekenen van
minderwerk.
5. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
wanprestatie van Veilig in Venlo op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de
Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Veilig in Venlo en
Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een
aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. De algemene
voorwaarden zijn op deze wijziging van toepassing.
Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. Veilig in Venlo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de
Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Veilig in Venlo goede
grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is Veilig in Venlo bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst
onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan
worden gevergd.
3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Veilig in Venlo niet de gewenste
kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens
zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen Veilig in Venlo en
Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling
treffen.
4. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet
nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Veilig in Venlo gerechtigd de
Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de
Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling
is verplicht.
Artikel 7 Annulering
1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de
werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.
2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Veilig
in Venlo.
3. Bij annulering na ondertekening van de offerte is Veilig in Venlo gerechtigd een boete van
30% van het overeengekomen bedrag in de offerte in rekening te brengen, of is Veilig in
Venlo gerechtigd het aantal bestede uren ten tijde van annulering in rekening te brengen.
Artikel 8 Kosten, honorering en betaling
1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s.
Indien klant een consument is, zijn de genoemde bedragen in de offertes inclusief BTW.
Indien klant een zakelijke relatie is, zijn de genoemde bedragen in de offertes exclusief BTW.
2. Naast het overleggen van een offerte heeft Veilig in Venlo de mogelijkheid om de
uitgevoerde Overeenkomst middels nacalculatie in rekening te brengen op basis van het
aantal bestede uren, met toepassing van het uurtarief van Veilig in Venlo, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Veilig in Venlo heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te
herstellen.
4. Na ondertekening van de offerte dient Opdrachtgever een aanbetaling te voldoen van 50%
van het overeengekomen totaalbedrag, tenzij anders overeengekomen met Veilig in Venlo.
De overige 50% van de prijsopgave dient na het verrichten van de werkzaamheden betaald
te worden, tenzij anders overeengekomen met Veilig in Venlo.
5. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 7 dagen na facturatie in de
valuta die is gefactureerd.
6. Veilig in Venlo hanteert voorrijkosten voor werkzaamheden op locaties van Opdrachtgever
die zich bevinden in een straal vanaf 25 kilometer vanaf het statutair adres van Veilig in
Venlo. Deze voorrijkosten worden op de offerte gefactureerd.
7. Indien er na installatie van camera-, beveiligings- of alarmsystemen aanpassingen worden
gedaan (door derden) aan de infrastructuur van een (bedrijfs)netwerk/stroomnet, dan kan
deze aanpassing invloed hebben op de werking van het systeem en eventueel een storing
veroorzaken. Als na onderzoek, dat verricht wordt door Veilig in Venlo, blijkt dat de storing
door een externe partij is veroorzaakt, behoudt Veilig in Venlo zich het recht voor om haar
bijbehorende uren te factureren.
8. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte
betaalgegevens onverwijld aan Veilig in Venlo mede te delen.
9. Opdrachtgever gaat akkoord met de mogelijkheid van digitale facturering, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
10. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is
vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim
is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
11. Indien Veilig in Venlo besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer nietbetaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de
verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.10 genoemde rente, tevens gehouden alle in
redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De
vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld
conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve
gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Veilig in
Venlo is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of nietrepresentatieve gegevens heeft verstrekt.
2. Indien Veilig in Venlo voor het uitvoeren van de Overeenkomst afhankelijk is van gegevens
van derden, is Veilig in Venlo niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van de
Overeenkomst indien derden desbetreffende gegevens weigeren te verstrekken.
3. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt
naar aanleiding van de dienstverlening van Veilig in Venlo.
4. Veilig in Venlo is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde
derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Veilig in Venlo, verleent de
Opdrachtgever de bevoegdheid aan Veilig in Venlo om, als een door Veilig in Venlo
ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking
mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
5. Veilig in Venlo is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend
begrepen gevolgschade.
6. Veilig in Venlo is niet aansprakelijk voor productschade aan de camera- en
beveiligingssystemen. Veilig in Venlo verwijst hiervoor naar de fabrikant van het
desbetreffende gebrekkige product.
7. Veilig in Venlo is niet aansprakelijk voor het ondeugdelijk functioneren van de geplaatste
camera- en beveiligingssystemen, alsmede is zij niet aansprakelijk voor eventueel daaruit
voortvloeiende gevolgen.
8. Veilig in Venlo is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen,
voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als
bedoeld in artikel 11.
9. De Opdrachtgever vrijwaart Veilig in Venlo voor aanspraken van derden, van welke aard ook,
die verband houden met de Diensten.
10. Indien Veilig in Venlo aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor
directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is
vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Veilig in Venlo ’s verplichtingen met
betrekking tot haar Diensten.
11. De aansprakelijkheid van Veilig in Venlo is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en
uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Veilig
in Venlo niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever
betaalde bedrag.
12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake
is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Veilig in Venlo.
13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag
worden beperkt of uitgesloten.
Artikel 10 Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij Veilig in Venlo.
2. Onder bekwame tijd wordt verstaan een periode van 14 dagen te rekenen vanaf de dag
waarop Opdrachtgever het gebrek heeft geconstateerd.
3. Indien de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de genoemde termijn in artikel 10.2,
vervallen alle aan hem toekomende rechten betreffende schadevergoeding of nakoming
voor een gebrek in de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 11 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen
van Veilig in Venlo, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet
meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in Lid 1 bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot:
niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Veilig in Venlo zelf of een derde,
vertraging van verkeer en openbaar vervoer, abnormale weersomstandigheden, storingen in
water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Veilig in
Venlo, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse
onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de
overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de
Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal
Veilig in Venlo overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in
mindering gebracht alle kosten/te declareren uren die Veilig in Venlo heeft gemaakt met
betrekking tot de Overeenkomst.
Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens
1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men
weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die
vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze
verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door
een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Veilig in Venlo kan hieraan niet worden
gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een
rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de
overeenkomst.
Artikel 13 Intellectuele eigendom
1. Veilig in Venlo behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond
van de Auteurswet.
2. Alle door Veilig in Venlo geleverde zaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend
berekeningen, tekeningen en adviezen, blijven eigendom van Veilig in Venlo en zijn
uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de
Diensten. De hiervoor genoemde gegevens/zaken mogen niet door Opdrachtgever zonder
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Veilig in Venlo worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht. Indien Opdrachtgever
zich niet houdt aan deze bepaling is Veilig in Venlo gerechtigd schadevergoeding te
vorderen.
3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen
beschikbaarstelling aan Veilig in Venlo van gegevens. Opdrachtgever zal Veilig in Venlo
vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen,
gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
Artikel 14 Recht van reclame
1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de Dienst over te gaan op
controle daarvan. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen
worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen drie (3)
werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Veilig in Venlo te worden gemeld.
2. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie
geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden
gemeld bij Veilig in Venlo.
Artikel 15 Identiteit van Veilig in Venlo
1. Veilig in Venlo is bij de KvK geregistreerd onder nummer 75562626 en draagt btwidentificatienummer NL128722629B01. Veilig in Venlo is gevestigd aan Kaldenkerkerweg 64,
5915 AD te Venlo.
2. Veilig in Venlo is per e-mail te bereiken via info@veiliginvenlo.nl en telefonisch via 06-
48268358.
Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding tussen Veilig in Venlo en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht
van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Veilig in Venlo en Opdrachtgever mochten ontstaan worden
beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Limburg.

Hoe werken wij

Zodra wij een aanvraag voor een Security Scan hebben ontvangen, nemen wij (bij voorkeur telefonisch) direct contact met je op. Wij beantwoorden graag al jouw vragen!

Omdat eigenlijk iedere locatie uniek is qua installatie, is een scherpe offerte altijd maatwerk. Wij komen daarom sowieso altijd geheel vrijblijvend bij je langs om de locatie te bekijken. Wij adviseren graag over de diverse oplossingen op basis van uw wensen én verwachtingen.

Gratis Security Scan op locatie?

Heb je een vraag?